Gebruikersvoorwaarden

De dienst 'Sharefox' wordt je via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Sharefox (een handelsnaam van Qdentity B.V.). Aan het gebruik van Sharefox zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Sharefox te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Sharefox schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met Sharefox kun je bestanden naar derden versturen, bijvoorbeeld omdat deze te groot zijn om per e-mail te versturen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan bestanden te versturen naar derden in strijd met het auteursrecht. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van je account of downloadcodes voor bestanden te publiceren.

1.2. Om Sharefox te kunnen gebruiken, moet je jezelf eerst registreren. Nadat je registratie is afgerond, kun je direct op je account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. Je dient de toegang tot je account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Sharefox mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf je account na aanmelding met je gebruikersnaam en wachtwoord, onder je leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Sharefox hebt gemeld dat een ander je wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Sharefox te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. In het bijzonder is het verboden Sharefox te gebruiken voor het verspreiden van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van je account of downloadcodes voor bestanden te publiceren. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit laatste verbod niet voor collega's.

2.3. Daarnaast is het verboden bij Sharefox:

  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4. Indien Sharefox constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Sharefox zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5. Indien naar het oordeel van Sharefox hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sharefox of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Sharefox gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6. Sharefox is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.7. Sharefox kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Sharefox van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Sharefox spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar specifieke garanties worden alleen gegeven indien een aparte service level overeenkomst wordt afgesloten met Sharefox.

3.2. Sharefox onderhoudt Sharefox actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Sharefox dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Sharefox mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Sharefox aanpassen. Daarbij zijn je feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Sharefox zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Sharefox, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Sharefox. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Sharefox, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die je opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft je eigendom (of dat van je toeleveranciers). Sharefox heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien je informatie stuurt naar Sharefox, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Sharefox zal geen kennis nemen van gegevens die je opslaat en/of verspreidt via Sharefox, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Sharefox daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Sharefox zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van Sharefox is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. Je wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel achteraf.

5.2. Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, via creditcard, of volgens de betaalinstructies op onze website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op je uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Sharefox beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Sharefox is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Sharefox meldt.

6.4. In geval van overmacht is Sharefox nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien je als consument de overeenkomst aangaat, kun je op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

7.3. Sharefox kan de overeenkomst beëindigen indien je achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan je account gekoppeld is.

7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die je opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Sharefox mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2. Sharefox zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Sharefox worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sharefox gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling 'schriftelijk' moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Sharefox wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Sharefox is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Sharefox of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.